21 september på Quality Hotel Grand, Kristianstad

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Talare på workshopen var Elsäkerhetsverket, Boverket, Räddningstjänsten Syd, Solect Power, Öresundskraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunde dessvärre ej deltaga pga. förhinder. Syftet var att belysa frågor kring risk- och säkerhet och solceller i samband med brand i huvudsak och samla berörda myndigheter och experter och ge en samlad nulägesbild av  situationen idag givet dagens regelverk. Idag är intresset för solceller stort och investeringarna ökar. Täcker dagens olika rådande regelverk solcellsfrågorna, eller finns det risk för att vissa frågor hamnar mellan regelverken mellan olika ansvariga myndigheter? Frågorna präglas av förebyggande arbete.

Göran Olsson presterade de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:2 från Elsäkerhetsverket som trädde i kraft från 1 juli 2017 ställer nya krav som branschen anser vara bra. Viktor Willhager från Räddningstjänsten SYD berättade om förebyggande arbete, olika insatser samt vikten av med informationsskyltar, olika typer av brytare m.m. för att arbeta säkert. Riktlinjer tas fram av olika Räddningstjänster och databas (GIS) på anläggningarna övervägs. Malin Åman från Solect Power framhöll vikten av förebyggande arbete i samråd med Räddningstjänsten samt att brytare och åtgärder bör avvägas mellan ökad säkerhet och kostnad. Anders Johansson från Boverket informerade om pågående utredning med eventuella lättnader för solceller i byggloven (enligt PBL) samt att det lutar åt ändringar i bygganmälan. Anders framhöll även att brandtester bör göras gällande solceller och olika tak- och fasadläsningar men inget uppdrag finns på detta i dagsläget. Diedrik Fälth från Öresundskraft poängterade att det ej är bra att olika räddningstjänster tar fram olika riktlinjer och rekommendationer. Nationella regler behövs på detta området och ett uppdrag behövs för detta och bör kanske samordnas på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rapid Shut Down-lösningar liknande de som finns i Kalifornien bör undersökas närmare som bra alternativ för att öka säkerheten. Integrerade solcellslösningar sätter dessa frågor i fokus ytterligare.

För en mer utförlig beskrivning av workshopen se bifogade filer. 

Projektet Sol i Syd avser genomföra ytterligare en workshop under 2018 i projektet i syfte att förtydliga situationen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap saknades av många på workshopen och de måste bidra med sin input i dessa frågor till nästa workshop. Den samlade bilden av situationen idag klarnar en del i och med workshopen men risk finns att respektive regelverk och myndighet inte täcker frågorna samt att nationella regler/riktlinjer behövs. Inbjudan av aktörer med erfarenheter från Danmark och Tyskland bör efter strävas framöver.

Publicerad:

Skriv en kommentar