Kraftig ökning av solceller i Blekinge 2016

Både antal anläggningar, installerad effekt och produktion av el från solceller ökar kraftigt i Blekinge. Under 2016 är ökningen 74% mätt på installerad effekt. En stor del av ökningen står Rödeby Elverks nya anläggning i Bostorp för. Den ensam producerar ca 0,6 GWh (effekt: 600 kW) och är därmed den största solcellsanläggningen i Blekinge. Näst störst är Olsgården i Kallinge om 205 kW, och därefter Coop Karlshamn på 173 kW.

Energimyndigheten och SCB publicerar sedan 2017 motsvarande statistik för hela landet.  parallella undersökningar har genomförts de två senaste åren. En dialog pågår om statistiken.

Bidrag för solceller

Sedan 2009 har det funnits ett stöd för att installera solceller. Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt
30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Totalt för Sverige har det betalats ut 558 miljoner kr i stöd. Antal som sökt stöd i Blekinge ligger nära genomsnittet i riket räknat per invånare, se tabell nedan.

 

Elcertifikat

Kartläggningen visar att solcellsanläggningar motsvarande ca 80% av den totala effekten – är godkända för att få elcertifikat för sin förnybara el. I nuläget är värdet på certifikaten historiskt lågt, ca 6 öre per kWh. Ett lågt elpris samtidigt som ett lågt pris på elcertifikaten ger en låg intäkt för den som har en anläggning för att producera förnybar el. Detta visar på en brist hos elcertifikatssystemet, som är avsett att gynna all utbyggnad av förnybar elproduktion – småskalig såväl som storskalig.
För solcellsanläggningar med en stor del egenkonsumtion ser kalkylen dock fortsatt bra ut. I tabellen ovan kan också utläsas att endast en mindre andel, 41 % av inkomna ansökningar, har fått utbetalat solcellsstöd. Detta beror bland annat på de långa handläggningstiderna för det statliga solcellsstödet, ofta längre än två år. Det är viktigt att handläggningstiderna för stödet kortas så att det kan gynna solcellsmarknaden på bästa sätt.

 

Kartläggningen av solceller i Blekinge är gjord av Energikontor Sydost.

Kontakt: Pierre Ståhl, Energikontor Sydost. pierre.stahl[at]energikontorsydost.se

Senast uppdaterad: