Nyheter

21 september på Quality Hotel Grand, Kristianstad

Talare på workshopen var Elsäkerhetsverket, Boverket, Räddningstjänsten Syd, Solect Power, Öresundskraft. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kunde dessvärre ej deltaga pga. förhinder. Syftet var att belysa frågor kring risk- och säkerhet och solceller i samband

Solkarta för Blekinge län

Gå in på Blekinges solkarta och se hur mycket solel just ditt tak kan producera! I Blekinge finns ett mål om att det ska finnas 110 MW solceller i länet år 2030, vilket innebär en

Workshop – Risk och säkerhet i solcellsanläggningar

Intresset för solceller är stort och det blir allt mer vanligt med solceller på byggnader. Solcellsinstallationer medför nya frågor om elsäkerhet och andra risker bland annat i samband med räddningstjänstens insatser vid brand. Tid: 21

Solceller – utbildning och studiebesök i Blekinge och Skåne

Projektet Sol i Syd startar nu utbildningar i syfte att stärka kompetensen i solcellsbranschen för en rad målgrupper längs kedjan; beställare, arkitekter, fastighetsägare, installatörer, leverantörer m.m. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag. Projektet

Publicerad: 5 april, 2017Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Stor ökning av solceller i Skåne och Blekinge

Solceller fortsätter att öka i Skåne och Blekinge enligt vår kartläggning som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Elproduktionen från solcellerna i Skåne och Blekinge uppgår till cirka 24 miljoner kWh, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka

Solceller i Blekinge – Hur ser det egentligen ut?

Baserat på information från några specifika anläggningar kan man anta att en sollcellsanläggning i Blekinge i genomsnitt producerar ca 1000 kWh per kW installerad effekt. Detta är en hög siffra sett till Sverige i stort, men

Publicerad: 27 september, 2016Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Riktlinjer för bygglov gällande solenergianläggningar

Särskilda riktlinjer Ungefär hälften av kommunerna i Skåne och fyra av fem kommuner i Blekinge har infört särskilda riktlinjer gällande bygglov för solenergi. De flesta av riktlinjerna ger någon form av lättnad i kravet på

Publicerad: 16 september, 2016Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Solenergi i Skåne 2015

Resultatet av vår årliga kartläggning av skånska solcellsanläggningar visar på en ökning med 57 % sedan förra året, både i antal anläggningar och efter anläggningarnas storlek (kW). Totalt 948 solcellsanläggningar fanns anslutna till det skånska

Publicerad: 15 augusti, 2016Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer